USLUGE

Tokom višekodišnjeg iskustva kako u projektovanju, tako i u izvođenju radova nudimo izvođenje i ugradnju sistema iz oblasti protivpožarne zaštite. 

PROJEKTOVANJE Protivpožarnih Sistema

Protivpožarni sistemi su ključni elementi zaštite u svakom objektu, bez obzira na veličinu ili namenu. Projektovanje ovih sistema zahteva pažljivo planiranje i implementaciju kako bi se obezbedila efikasna zaštita od požara i minimalizovali rizici po ljude, imovinu i okolinu.

Naš tim inženjera je tu da vam ponudi najbolja rešenja i odgovori na vaše zahteve u skladu sa svim domaćim I inostranim standardima.

Izvođenje Protivpožarnih Sistema

Instalacija protivpožarnih sistema zahteva pažljivo planiranje i stručnost. Oprema se postavlja na strategičnim mestima u objektu prema projektu kako bi se obezbedila optimalna pokrivenost i efikasnost sistema. Važno je da instalacija bude izvedena u skladu sa propisima i standardima. Nakon instalacije, sprovodi se testiranje svih komponenti sistema kako bi se proverila ispravnost i efikasnost. Ovo uključuje testiranje detektora, alarmiranje, ispravnost sprinklera ili drugih sistema za gašenje požara. Tek nakon uspešnog testiranja, sistem se pušta u rad.

Obuka osoblja: Važan korak u izvođenju protivpožarnih sistema je obuka osoblja za pravilno korišćenje sistema i sprovođenje evakuacionih planova. Osoblje treba biti obučeno kako da reaguje u slučaju požara, kako da koristi opremu za gašenje požara i kako da organizuje evakuaciju na bezbedan način.

ODRŽAVANJE Protivpožarnih Sistema

Nakon puštanja u rad, protivpožarni sistemi zahtevaju redovno održavanje i servisiranje kako bi ostali u optimalnom stanju. Redovne provere i servisiranje osiguravaju ispravnost sistema i sprečavaju eventualne probleme ili kvarove.

Izvođenje protivpožarnih sistema zahteva pažljivo planiranje, stručnost i angažovanje kvalifikovanih stručnjaka. Kvalitetno izvedeni protivpožarni sistemi su ključni za bezbednost objekata i zaštitu od požara.

Sistemi za gaŠenje požara

Projektvoanje, izvđenje i održavanje sigurnih rešenja zaštite od požara

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Uporedivo sa sprinkler sistemom, uz upotrebu značajno manje vode i veću efikasnost.

Izuzetna efikasnost u prostorijama sa elektronskom i električnom opremom.

Zaštita područja sa visokim rizicima usled zapaljivih tečnosti ili plastike.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Našt tim vam je na raspolaganju za odabir najbolje opcije sistema za gašenje požara.