Kontrolno telo

U okviru kompanije Girtpro inženjering d.o.o. izdvojena je organizaciona celina Kontrolno telo.

Kontrolno telo se bavi prvim i periodicnim kontrolisanjem instalacija i uredjaja za gašenje požara u skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara („Službeni glasnik RS”, broj 52/2015 i 59/2016)

Pravila rada kontrolnog tela, čuvanja poslovne tajne, uslovi poslovanja, zahtev za kontrolisanje kao i ređavanje prigovora i žalbi u kontrolom telu možete preuzeti u PDF formatu na sledećim linkovima: