Objekti visokog požarnog opterećenja kao što su rezervoari sa motornim benzinima i dizel gorivom, avio hangari, magacini boja i lakova, zahtevaju specijalan pristup gašenja požara ukoliko do njega dođe. Na ovakvim objektima najčešće se ugrađuje instalacije za gašenje sa penom.

NAČIN FUNKCIONISANJA
Mehanizam gašenja se ogleda u prekrivanju gorive materije filmom koji pravi pena, rashlađivanjem i ugušenjem požara ispunjenjem zapremine prostora stvorenom penom. Gašenje penom je moguće i sa većih udaljenosti preko specijalnih topova – monitora za gašenje Princip rada sastoji se u stvaranju pene u specijalnim mešačima u koje se u određenjoj koncentraciji dovodi voda posebno penilo.
Takav ekstrakt – emulzija se sprovodi do posebnih generatora pene – mlaznica koje uz pomoć vazduha stvaraju penu.
- Ovakvi sistemi rade u kombinaciji sa drenčer ventilima.

Za razliku od drenčer sistema, u instalacijama za gašenje penom postoje rezervoari i pumpe za ekstrat penilo, specijalni venturi ili hidromotorni mešači, mlaznice za penu, rasipači pene i ostala prateća oprema u zavisnosti od tipa objekta koji štitimo. Aktiviranje gašenja požara penom najčešće se vrši ručno, mada može biti i automatski.