Implementacijom sistema za dojavu požara na objekte obezbeđujemo veoma rano otkrivanje požara samim tim i brzu evakuaciju ljudi, značajno veću sigurnost za zaštitu života ljudi i imovine.

AKTIVACIJA I SIGNALIZACIJA
Sistemi za dojavu požara u objektima omogućavaju obaveštavanje ljudi preko zvučne, govorne ili svetlosne signalizacije kao rezultat automatske detekcije dima, ručne dojave ili dojave sa sistema za gašenje požara. Takođe, preko ovakvih sistema može se automatski komandovati i drugim periferijalima kao što su izvršna funkcija gašenja, aktiviranje sistema za odvođenje dima, komandovanje liftovima za evakuaciju itd.

PROJEKTOVANJE SISTEMA
U zavisnosti od veličine i namene objektata postavljaju se i različiti zahtevi i standardi za projektovanjem ovakvih sistema.
Sistem dojave požara MINIMAX je posebno dizajniran sistem koji je prvenstveno namenjen implementaciji u zaštiti objekata u industriji. Velika fleksibilnost sistema omogućuje veliki broj različitih rešenja i kod najzahtevnijih projekata. Izuzetan kvalitet opreme, centrala, svih tipova javljača za industriju obezbeđuje visoku sigurnost tokom eksploatacije sistema.

ODRŽAVANJE
Važno znati da jednom ugrađen sistem mora biti redovno pregledavan i održavan. U suprotnom se može desiti da sistem posle izvesnog vremena, usled neblagovremenog održavanja, otkaže.
Sistemi dojave se moraju se kontrolisati na šest meseci što i zakon nalaže.
Savremeni trendovi projektovanja i gradnje objekata u industriji, javnih i stambenih objekata, prate sve čvršći zakoni o zaštiti čovekove sredine, zaštiti na radu, protivpožarnoj zaštiti, stoga je sve veća potreba za ugradnjom sistema dojave požara.