Instalacija dojave požara
Implementacijom sistema za dojavu požara na objekte obezbeđujemo veoma rano otkrivanje požara samim tim i brzu evakuaciju ljudi, značajno veću sigurnost za zaštitu života ljudi i imovine.

AKTIVACIJA I SIGNALIZACIJA
Sistemi za dojavu požara u objektima omogućavaju obaveštavanje ljudi preko zvučne, govorne ili svetlosne signalizacije kao rezultat automatske detekcije dima, ručne dojave ili dojave sa sistema za gašenje požara. Takođe, preko ovakvih sistema može se automatski komandovati i drugim periferijalima kao što su izvršna funkcija gašenja, aktiviranje sistema za odvođenje dima, komandovanje liftovima za evakuaciju itd.

PROJEKTOVANJE SISTEMA
U zavisnosti od veličine i namene objektata postavljaju se i različiti zahtevi i standardi za projektovanjem ovakvih sistema.
Sistem dojave požara MINIMAX je posebno dizajniran sistem koji je prvenstveno namenjen implementaciji u zaštiti objekata u industriji. Velika fleksibilnost sistema omogućuje veliki broj različitih rešenja i kod najzahtevnijih projekata. Izuzetan kvalitet opreme, centrala, svih tipova javljača za industriju obezbeđuje visoku sigurnost tokom eksploatacije sistema.

ODRŽAVANJE
Važno znati da jednom ugrađen sistem mora biti redovno pregledavan i održavan. U suprotnom se može desiti da sistem posle izvesnog vremena, usled neblagovremenog održavanja, otkaže.
Sistemi dojave se moraju se kontrolisati na šest meseci što i zakon nalaže.
Savremeni trendovi projektovanja i gradnje objekata u industriji, javnih i stambenih objekata, prate sve čvršći zakoni o zaštiti čovekove sredine, zaštiti na radu, protivpožarnoj zaštiti, stoga je sve veća potreba za ugradnjom sistema dojave požara.


Pročitaj više

Instalacija sa inertnim gasovima ARGOTEC
Sistemi za gašenje ARGOTEC N2, Ar, CO2
Sistemi za gašenje požara ARGOTEC su sistemi u kojima se za gašenje koriste gasovi Ugljen dioksid (CO2), Azot (N) i Argon(Ar). Usled svoje inertnosti oni čine pravo rešenje za zaštitu high-tec sistema, osetljive opreme ili dragocenosti koje bi mogle biti oštećene korišćenjem drugih sredstava za gašenje.
Prednosti
Argon je ne-toksičan inertni gas i ne proizvodi efekat hlađenja, prilikom pražnjenja iz boce. Zbog toga je posebno pogodan za zaštitu prostorija sa velikim saobraćajem, ili prostorija koje sadrže električnu ili elektronsku opremu. Azot, takodje nije toksičan, ne hladi prilikom gašenja, naročito je pogodan za zaštitu prostorija u kojima se lageruju ili se nalaze zapaljive tečnosti, kao sto su boje i lakovi.

Instalacije za gašenje ugljen dioksidom CO2 su jedne od prvih nastalih instalacija za gašenje požara. CO2 proizvodi “efekt gušenja požara” - smanjuje količinu kiseonika u prostoru, i proizvodi efekat hlađenja”, odnosno u manjoj meri oduzima deo toplote iz okoline.

Navedeni sistem omogućava potpunu kao i delimičnu zaštitu. Primjenjuju se za zaštitu prostorije ili ciljanih objekata, npr. raznih mašina unutar same prostorije.
Način funkcionisanja
Ugljen–dioksid formira gust oblak aerosola u oblasti gašenja požara, koji mogu biti precizno usmereni pomoću mlaznica. Isparavanje gasa za gašenje proizvodi dodatni efekat hlađenja. Smatra se jednim od prihvatljivijih sistema za gašenje obzirom na nisku cenu gasa za punjenje sistema.
UPOTREBA CO2
Ugljen dioksidom štite se: hemijski pogoni, elektroenergetska postrojenja, skladišta zapaljivih materijala, lakirnice, tekstilni pogoni, fabrike gumenih proizvoda, brodovi i sl. Postoje dva različita sistema za gašenje ugljen dioksidom:
  • Sistem sa visokim pritiskom Boce u kojima se nalazi CO2 su pod pritiskom cca 120 bara povezane su u bateriju preko sabirnih cevi. U slučaju požara kompletna baterija biva aktivirana.
  • Sistem sa niskopritisnim pothlađenim rezervoarom. Ako se štiti objekat sa velikom zapreminom prostora, onda je CO2 sistem sa bocama nerentabilan. U ovom slučaju prednost dajemo niskopritisnom sistemu za gašenje. U tom slučaju ugljen dioksid se nalazi u spremniku pod pritiskom koji je veće zapremine i rashlađen na temperaturi -20°C. Radni pritisak ovakvog sistema je niži, radi na oko 20 bara. Rashladna jedinica osigurava stalnu nisku temperaturu, dok je spremnik izolovan kako bi se umanjilo zagrejavanje i skok pritiska u sudu.


Pročitaj više

Instalacija za gašenje Sprinkler
Sprinkler stabilne instalacije Jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su Sprinkler instalacije.

Gde se koristi?
Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja, od malog, kao što su hoteli, muzeji, bolnice, škole, preko srednjih kao što su garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja, pa sve do teških kao što je hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd.

Prednosti
Prednost sprinkler uređaja je u jednostavnom održavanju i visokoj efikasnosti gašenja.
U slučaju požara aktivira se samo onaj deo sistema koji se nalazi u zoni koja je zahvaćena požarom, tako da su štete nastale delovanjem vode značajno manje od šteta koje nastaju gašenjem od strane vatrogasnih jedinica.

Aktivacija
Princip aktiviranja sprinkler mlaznice se zasniva na pucanju ampule koja drži mlaznicu zatvorenom, na temperaturi koja je za oko 30˚C viša od najviše očekivane radne temperature okoline.
Pri pojavi požara i porastom temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica čime je omogućen izlaz i raspršivanje vode iz cevovoda koji je pod pritiskom vode ili vazduha (kod suvih sistema).

Vrste instalacija
Postoje dve vrste sprinkler instalacija koje su po konstrukciji slične:
  • Mokri sprinkler sistem koristi se u prostorijama gde nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode, gde je cevovod stalno napunjen vodom pod pritiskom
  • Suvi sprinkler sistem u čijem se cevovodu nalazi vazduh pod pritiskom i on se koristi u prostorijama gde ima opasnosti od smrzavanja. Ugradnjom ovakvih instalacija smanjujemo moguće štete nastale požarom za 80%.


Pročitaj više